Shkruaj Nje Tekst Te Shkurter Me Dialog

 Shkruaj Nje Tekst Te Shkurter Me Dialog[Full DOWNLOAD]

DORACAK PËR MËSIMDHËNËS

e t'u shpreh mirënjohje një numri individëve për për mësimdhënie do rezultojë me një vetëdije ... dialog konsiderojë trashëgiminë kulturore si pronë ..... shkruar nga një tekst nën fotografi ku shpjegohen .... mesazh i shkurtër konciz dhe që tërheq vëmendjen ..... Secili duhet të shkruaj një raport gjetjeve lidhur..

Source:www.coe.int

[ Read more ] [ Donwload pdf ]

02.2Frengjishtja 6.pdf Instituti i Zhvillimit te Arsimit

Gjuha e huaj është një mjet dhe një mundësi shumë për të komunikuar. . Tani unë mund të kuptoj një dialog të thjeshtë apo një histori të shkurtër etj. ... Mund të lexoj dhe të gjej në një tekst (menu orar lajmërim etj.) informacionin që unë kërkoj etj. Mund të shkruaj një letër miqësore dhe të tregoj ç' ka ndodhur etj..

Source:www.izha.edu.al

[ Read more ] [ Donwload pdf ]


Recent Searches :